RF: Dai creps dl Sela

L baterist Nick Mason à cumplì 80 ani

Vender, 01.03.2024 da les 19:05-19:30

L baterist di Pink Floyd, Nick Mason, à cumplì da puech 80 ani. Ël ie danterauter l sëul, che à fat pea duta canta la produzions dla band nglëija de gran suzes y l stil de suné la bateria de Mason à caraterisà te na maniera particulera l sound de chësta grupa. Ël ne fova degun virtuos de bateria, ma ël fova cumpetënt y da stramp bon de se adaté ala cianties. L ie bele da plu ani che l vën te Sëlva à passé si feries, jan nce cun i schi.
Trasmiscion de Pauli Senoner

Foto: Mason, baterist lejender di Pink Floyd